Liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN

Cơ quan quản lý: Văn phòng HĐND  UBND thành phố Thuận An
Địa chỉ: Khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3755202
Fax: 0274.3754048
Email: vpubthuanan@binhduong.gov.vn
Website: http://thuanan.binhduong.gov.vn

Thông tin liên hệ : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

BAN BIÊN TẬP

* Ông Nguyễn Tứ Hải  Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng ban
Điện thoại cơ quan: 0274.3755211

* Bà Đặng Trần Trung Hậu — Trưởng Đài truyền thanh, Phó ban
Điện thoại cơ quan: 0274.3755248

* Ông Phạm Đăng Tùng  Chuyên viên, Văn phòng HĐND - UBND thành phố, thành viên
Email: pdtung@binhduong.gov.vn

 * Bà Phạm Thị Mỹ Nhiên — Chuyên viên, Phòng Văn hóa và Thông tin, thành viên
Email: nhienptm@binhduong.gov.vn

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 9 8 1