HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ THANH TOÁN TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

- Bạn truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn https://dichvucong.gov.vn/
thuanan.binhduong.gov.vn thuanan.binhduong.gov.vn

thuanan.binhduong.gov.vn thuanan.binhduong.gov.vn

thuanan.binhduong.gov.vn thuanan.binhduong.gov.vn

-Trình tự thực hiện
thuanan.binhduong.gov.vn