Lịch công tác HĐND - UBND Phường Hưng Định

Hôm nay, Thứ tư ngày 29/03/2023 của tuần 13

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Hưng Định, ngày 24 tháng 03 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH

TUẦN LỄ TỪ 27/03/2023 – 02/04/2023

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (27/03/2023)

THỨ HAI – 27/3/2023

Sáng:

- Thường trực HĐND - UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- Ủy quyền Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi - Tiếp dân.

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt dự triển khai tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mời dự: Trưởng Công an phường; VHTT, TP-HT, Nội vụ, Môi trường, TMDV phường.

- Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy dự nghe báo cáo nội dung liên quan đến đơn yêu cầu hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng, hoàn công công trình nhà ở của Công ty TNHH Minh Long I.

- Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

Chiều:

- Thường trực HĐND - UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt họp thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2023.

- Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.


Thứ ba (28/03/2023)

THỨ BA – 28/3/2023

Sáng:

- Thường trực HĐND - UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt họp Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2025.

- Mời dự: Chủ tịch UB MTTQ, PCT UBND (phụ trách công tác bầu cử), Trưởng Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính, VHTT phường; Bí thư Chi bộ - Trưởng BĐH - Trưởng Ban công tác Mặt trận 03 khu phố.

- Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND phường.

Chiều:

- Thường trực HĐND – UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch HĐND Huỳnh Văn Tánh, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt, Phó Chủ tịch HĐND Đàm Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trực tuyến tại điểm cầu phường Hưng Định.

- Địa điểm: Hội trường UBND phường Hưng Định – Tầng 2.


Thứ tư (29/03/2023)

THỨ TƯ – 29/3/2023

Sáng:

- Thường trực HĐND – UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều:

- Thường trực HĐND – UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt dự Hội nghị triển khai những điểm cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường – Trường Chính trị tỉnh.


Thứ năm (30/03/2023)

THỨ NĂM – 30/3/2023

Sáng:

- Thường trực HĐND - UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 08 giờ, Chủ tịch HĐND Huỳnh Văn Tánh, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt, Phó Chủ tịch HĐND Đàm Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường tháng 3/2023.

- Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND phường.

Chiều:

- Thường trực HĐND – UBND phường xử lý công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi dự giao Khối Văn hóa – Xã hội quý I/2023.

- Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.


Thứ sáu (31/03/2023)

THỨ SÁU – 31/3/2023

Sáng:

- Thường trực HĐND – UBND xử lý công việc tại cơ quan.

- Chủ tịch HĐND Huỳnh Văn Tánh – Tiếp dân.

- Thường trực UBND phường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 trên địa bàn phường.

Chiều:

- Thường trực HĐND – UBND xử lý công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch HĐND Huỳnh Văn Tánh, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt, Phó Chủ tịch HĐND Đàm Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi dự Đại hội Công đoàn Cơ sở phường Hưng Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Mời dự: Toàn thể CBCC phường.

 - Địa điểm: Hội trường UBND phường – Tầng 2.


Thứ bảy (01/04/2023)

THỨ BẢY – 01/4/2023

Sáng:

- Thường trực UBND phường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 trên địa bàn phường.

- Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy trực cơ quan.

- Văn phòng: Lê Thị Châu Xuân.

- Tư pháp - Hộ tịch: Trần Duy Khoa.

- Địa chính - Xây dựng: Nguyễn Minh Hân.


Chủ nhật (02/04/2023)

 

CHỦ NHẬT – 02/4/2023

Sáng:

- 06 giờ 30, Chủ tịch HĐND Huỳnh Văn Tánh, Phó Chủ tịch HĐND Đàm Thị Tuyết Nhung dự Lễ Khai mạc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2025.

- Mời dự: Thành phần dự (Theo Thông báo số 98/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND phường).

- Địa điểm: Văn phòng BĐH khu phố Hưng Phước.

- 06 giờ 30, Chủ tịch UBND Ngô Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND Hồ Anh Thi dự Lễ Khai mạc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2025.

- Mời dự: Thành phần dự (Theo Thông báo số 98/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND phường).

- Địa điểm: Văn phòng BĐH khu phố Hưng Lộc.

- 06 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Huy dự Lễ Khai mạc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2025.

- Mời dự: Thành phần dự (Theo Thông báo số 98/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND phường).

- Địa điểm: Trụ sở UBND phường Hưng Định cũ - Đường Cầu Tàu.