Văn bản quy phạm pháp luật

Stt Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 02/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Thuận An Quyết định Quy phạm Pháp luật Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Thuận An 05/06/2023
2 01/2023/QĐ-UBND Quốc Hội Quyết định Khác Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An 20/03/2023
3 03/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Thuận An Quyết định Tư pháp Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã Thuận An ban hành 30/12/2019
4 Số 01/2016/QĐ-UBND Khác Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Thuận An 04/02/2016
5 Số: 09/2015/QĐ-UBND Khác Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 31/12/2015
6 Số 07/2015/QĐ-UBND Khác Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An 02/12/2015