Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/04/2024 của tuần 16

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 19 tháng 04 năm 2024

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 22/04/2024 – 28/04/2024

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (22/04/2024)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp thông qua Kế hoạch triển khai và tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn thành phố.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố, Bảo hiểm Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

LĐVP: Tuyền.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố Thuận An (Theo Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND thành phố).

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

VP: Quyên.

- 15 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp nghe triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa trái chín.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp bàn về nội dung đấu giá đất, đấu thầu kêu gọi đầu tư theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND phường An Thạnh, UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Giàu; VP: Thuận.

Thứ ba (23/04/2024)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Giàu; VP: Thúy, Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố Thuận An (Theo Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND thành phố).

Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

VP: Quyên.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền cùng với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm hỏi, tặng quà tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn thành phố Thuận An (theo Chương trình số 02/CT-MTTQ-BTT ngày 19/4/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương).

Cùng dự và thăm tặng quà với Đoàn công tác: Đại diện lãnh đạo UBND các phường: Bình Nhâm, An Thạnh, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường An Thạnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo vướng mắc, khó khăn, phương án bồi thường, tình hình giải quyết tái định cư dự án bồi thường Quốc lộ 13.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường là lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban QLDAĐTXD; đại diện lãnh đạo UBND: Phường Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Bình Chuẩn; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC).

09 giờ, họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo vướng mắc, khó khăn, đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đường Vành đai 3 và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường là lãnh đạo các đơn vị: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban QLDAĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; đại diện lãnh đạo UBND: Phường Bình Chuẩn, An Thạnh, An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Vinh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội Trường A (tầng 15B) HĐND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót đối với dự án xây dựng khu khám, điều trị nội trú bằng hình thức xã hội hóa tại Trung tâm Y tế thành phố.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; Các Ủy viên UBND thành phố gồm Thủ trưởng các ngành: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Tư pháp, Kinh tế, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Quản lý đô thị, Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Nam.

15 giờ 30, họp thông qua dự thảo:

+ Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh;

+ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

+ Kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-Ctr/TU ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn thành phố Thuận An

Giao Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung; Các đơn vị truy cập vào hộp thư công vụ để nhận tài liệu.

Mời dự: Các Ủy viên UBND thành phố gồm Thủ trưởng các ngành: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Tư pháp, Kinh tế, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Nhân, Tuyền. VP: Tú, Tùng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố Thuận An (Theo Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND thành phố).

Địa điểm: UBND xã An Sơn.

VP: Quyên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh. 

Thứ tư (24/04/2024)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

LĐVP: Phong (08 giờ 30).

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo công an thành phố dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

LĐVP: Tuyền.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp: (1) giải quyết vướng mắc, khó khăn của UBND thành phố Thuận An trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Đại lộ Bình Dương; (2) nghe báo cáo kết quả rà soát các vấn đề liên quan đến khu nhà ở tự phát Phạm Việt Dũng.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh. 

15 giờ 30, họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo: (1) tình hình giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án khu dân cư Vĩnh Phú 1 do Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Vũ Kiều làm chủ đầu tư; (2) Thu hồi đất của Công ty TNHH Nguyên liệu giày Chao Meng Việt Nam, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn họp công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo đường Bình Nhâm 19 (đoạn từ cầu Lớn đến giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh).

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp UBND phường Bình Nhâm và Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị hồ sơ.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Ban QLDA ĐTXD thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; UBND phường Bình Nhâm.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

VP: Vinh.

Thứ năm (25/04/2024)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm đối thoại với ông Đoàn Phúc Thịnh khiếu nại việc bồi thường đất (vị trí, diện tích) do ảnh hưởng giải tỏa để thực hiện công trình Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (phân đoạn thành phố Thuận An) chưa hợp lý (nội dung 1).

09 giờ, đối thoại ông Nguyễn Minh Tâm khiếu nại việc bồi thường đất do ảnh hưởng giải tỏa để thực hiện công trình Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (phân đoạn thành phố Thuận An) chưa thỏa đáng; đề nghị xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường đất thỏa đáng (nội dung 2).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung 1,2.

10 giờ, đối thoại với ông Phùng Hữu Tài khiếu nại Công văn số 2863/UBND-KT ngày 14/9/2023 của UBND thành phố về việc trả lời đơn xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất ở của ông Phùng Hữu Tài; Đề nghị xem xét điều chỉnh lại phần đất ở bị thiếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phùng Hữu Tài (nội dung 3).

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung 3.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tổ Trợ giúp pháp lý; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (nội dung 1, 2); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố (nội dung 3); Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Chuẩn (nội dung 1), An Thạnh (nội dung 2), An Phú (nội dung 3).

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Giàu, VP: Thúy, Vinh (nội dung 1, 2), Thuận (nội dung 3).

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp về việc rà soát thông tin các khu đất và đề xuất bổ sung vào Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Tầng 9 – Tháp A – Trung tâm Hành chính tỉnh).

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Địa điểm: Quảng trường thị xã Bến Cát (Đường 30/4, phường 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn họp bàn xác định Chủ đầu tư và hình thức tổ chức thực hiện hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện hạ thế thuộc phạm vi thu hồi đất và hành lang bảo vệ đường bộ của các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Thuận An.

Ban QLDAĐTXD thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Công thương; Đại diện lãnh đạo các ngành: Ban QLDA ĐTXD thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương, Điện lực Thuận An.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Vinh.

- 15 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo hướng xử lý cụ thể tài sản trên đất của Xí nghiệp Bê tông huyện Thuận An và mối liên hệ giữa các pháp nhân: Xí nghiệp liên doanh trụ điện bê tông, Xí nghiệp phụ kiện huyện, Xí nghiệp Phụ kiện Điện Thuận An, Xí nghiệp liên doanh Phụ kiện Điện Thuận An, Xí nghiệp Bê tông.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hòa.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Giàu; VP: Thuận.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 59.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu (26/04/2024)

Sáng

- 06 giờ 30, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thành phố viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (Theo Thông báo số 186/TB-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố Thuận An).

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

07 giờ 15, viếng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

Địa điểm: Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa, phường Thuận Giao. 

- 08 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024); 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Quốc tế Lao động 1/5 và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Sơn họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân tại Đình Phú Long, phường Lái Thiêu.

Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; đại diện lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu.  

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Tuyền.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy làm việc với ông Đàm Hưng Hải liên quan đến việc bồi thường do ảnh hưởng giải tỏa để thực hiện dự án Dự án Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 (đoạn từ Cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu ông Bố).

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh mời hộ dân và chuẩn bị nội dung.

- 09 giờ, 30 làm việc với Công ty TNHH Long Vân liên quan đến việc bồi thường do ảnh hưởng giải tỏa để thực hiện dự án Dự án Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 (đoạn từ Cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu ông Bố).

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh mời doanh nghiệp và chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

VP: Thúy, Vinh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với ông Lê Ngọc Long;  ông Mai Ngọc Chí ông Võ Thành Công, liên quan đất và tài sản trên đất nằm trong dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao cầu ông Bố đến nút giao Hữu Nghị.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh mời hộ dân và phối hợp UBND phường Bình Hòa chuẩn bị nội dung.

15 giờ, làm việc với đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phận có đất và tài sản trên đất nằm trong dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao cầu ông Bố đến nút giao Hữu Nghị.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh mời hộ dân và phối hợp UBND phường Lái Thiêu chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hòa, Lái Thiêu; Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)

Địa điểm: Ban Tiếp công dân UBND thành phố.

VP: Vinh, Thúy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ bảy (27/04/2024)

Sáng

Phó Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Giàu, bảo vệ La Hồng Phúc, tài xế Nguyễn Khắc Chung trực cơ quan.

Tối

- 19 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự khai mạc Hội thi Tài tử - Cải lương thành phố Thuận An năm 2024.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố.

Chủ nhật (28/04/2024)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự buổi gặp mặt giữa đơn vị  với cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình chiến sỹ mới năm 2024.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 6 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). 

Tối

- 19 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự chung kết Hội thi Tài tử - Cải lương thành phố Thuận An năm 2024.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố.