Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ tư ngày 29/03/2023 của tuần 13

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 24 tháng 03 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 27/03/2023 – 02/04/2023

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (27/03/2023)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm; Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Úy nghe báo cáo nội dung liên quan đến đơn yêu cầu hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng, hoàn công công trình nhà ở của Công ty TNHH Minh Long I.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phong đăng ký đất đai; Đại diện lãnh đạo UBND phường Hưng Định.

09 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố họp giải quyết kiến nghị của các ngành (báo cáo thông qua danh mục các tuyến đường, hẻm do nhà nước quản lý trên địa bàn phường Bình Chuẩn; báo cáo thống kê quỹ đất để phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Chuẩn.

Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Giàu, Nam.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; dự thảo báo cáo rà soát, đánh giá sơ bộ hiện trạng phát triển đô thị thành phố Thuận An theo tiêu chí đô thị loại II và dự thảo lập đề án đề nghị công nhận thành phố Thuận An là đô thị loại II.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1; Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung 2.

Mời dự: Ủy viên UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo: UB.MTTQ Việt Nam thành phố, Thành Đoàn, Hội Nông dân, Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Điện lực Thuận An, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Giao dịch NHCSXH; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

LĐVP và các Chuyên viên.

Thứ ba (28/03/2023)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XI (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên; VP: Thúy, Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo tại phường Bình Hòa.

Mời dự: Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố là lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác giảm nghèo phường Bình Hòa.

Địa điểm: UBND phường Bình Hòa.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, dự họp thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện trong quý I kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trực tuyến tại điểm cầu cấp thành phố và cấp xã, phường.

Thành phần dự họp: Theo Công văn số 636-CV/TU, ngày 24/3/2023 của Thành ủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

LĐVP và 02 Phó ban HĐND.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo tại phường Vĩnh Phú.

Mời dự: Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố là lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác giảm nghèo phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: UBND phường Vĩnh Phú.

Thứ tư (29/03/2023)

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự Hội nghị triển khai Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị "Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường - Trường Chính trị tỉnh. 

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn làm việc với Ban Chỉ huy quân sự, Công an thành phố hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các công trình đầu tư công do các Đơn vị làm Chủ đầu tư.

Ban Chỉ huy quân sự và Công an chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND phường Bình Hòa, UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

CV: Hiệp.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo Đồ án quy  hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Vĩnh Phú (lần 1); Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị An Sơn (lần 2).

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Ngông nghiệp và phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo HĐND thành phố; Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Thuận An, Công an thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

 VP: Hiệp.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp nghe báo cáo triển khai mô hình hồ bơi di động.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính  Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao; Đại diện lãnh đạo các phường: An Thạnh, An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú; Đại diện lãnh đạo các Trường Tiểu học: An Thạnh, Tuy An, Trần Quốc Toản, Bình Thuận, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

LĐVP: Liên; VP: Tuyền.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Thanh tra; Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; đại diện lãnh đạo UBND phường: An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Nhâm, Bình Hòa, Thuận Giao, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, An Sơn

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thành phố.

VP: Giàu.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội  kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo tại phường An Thạnh.

Mời dự: Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố là lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác giảm nghèo phường An Thạnh.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

Thứ năm (30/03/2023)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua các báo cáo đầu tư, xây dựng cơ bản quý I/2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện chỉ thị 24 –CT/TW của Ban bí thư (Khóa X)về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Cùng dự: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Phòng Nội vụ và phòng Văn hóa - Thông tin

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

LĐVP: Phong.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy, dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Dương đánh giá phân hạng sản phẩm đợt 2 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền, họp nghe báo cáo Đề án phát triển Tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn, dự họp tổ chỉ đạo triển khai thực hiện dự án BOT nâng cấp , mở rộng Quốc lộ 13.

Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh. 

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo tại phường Lái Thiêu.

Mời dự: Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố là lãnh đạo các ngành: Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác giảm nghèo phường Lái Thiêu.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Võ Thị Thanh Hương giao ban Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

LĐVP: Liên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự giao ban khối Văn hóa – Xã hội Quý I/2023.

Văn phòng HĐND – UBND thành phố chuẩn bị nội dung

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Bưu điện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Văn phòng HĐND - UBND thành phố và UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

VP: Tuyền

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy làm việc với các hộ dân còn lại (04 hộ) ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao thị xã Thuận An (khu chùa Thiên Phước).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung và phối hợp UBND phường Lái Thiêu mời các hộ dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA đầu tư xây dựng; Đại diện lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Ban tiếp công dân thành phố.

VP: Thúy, Hiệp.

Thứ sáu (31/03/2023)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua các báo cáo tình hình hoạt động khối Nội chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; Tình hình hoạt động khối Vận quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Lý Hùng liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất (nội dung 1).

15 giờ, nghe báo cáo kết quả xác minh kiến nghị của ông Phan Tấn Hải liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất (nội dung 2).

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tổ Trợ giúp pháp lý; Quản lý đô thị  (nội dung 1), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (nội dung 2); Đại diện lãnh đạo UBND phường Thuận Giao (nội dung 1, 2).

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Giàu.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy, dự hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Địa điểm: Hội trường – Công an tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền khảo sát trường mầm non ngoài công lập.

Văn phòng HĐND – UBND thành phố chuẩn bị nội dung

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Thứ bảy (01/04/2023)


Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; La Hồng Phúc trực cơ quan.