Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ hai ngày 24/02/2020 của tuần 9

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 21 tháng 02 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 24/02/2020 – 01/03/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (24/02/2020)

Sáng

 

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Lái Thiêu.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử kiểm tra chợ tự phát trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Thứ ba (25/02/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm khảo sát các khu đất quy hoạch trường tiểu học và tái định cư trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự khảo sát với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Hiền họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kinh phí tổ chức thực hiện.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban HĐND thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Liên, CV: Thúy, Nam.

Chiều

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.

Đề nghị các ngành truy cập hộp mail công vụ của đơn vị để nhận tài liệu nghiên cứu và mang theo khi dự họp.

Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

- 14 giờ 30, nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

- 15 giờ 30, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Thành phố Thuận An theo Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã.

Đề nghị các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP và các CV.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự khảo sát với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

Thứ tư (26/02/2020)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 36, khóa X thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị tổng kết về công tác chống buôn bán hàng lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Giao Đội Quản lý thị trường số 2 chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Thành viên Ban Chỉ đạo 389/TA (theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND thị xã) là Lãnh đạo các ngành: Đội Quản lý thị trường số 2, Công an thị xã, Chi cục Thuế, Ban chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Lãnh đạo UBND các xã, phường và công chức Thương mại – Dịch vụ xã, phường (do UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Phòng số 1 – UBND thị xã 

LĐVP: Trọng; VP: Nhân.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

  - 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Đoàn cưỡng chế thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định số 142/QĐ-KPHQ ngày 11/01/2018, Quyết định số 2988/QĐ-XPVPHC ngày 24/5/2018 và Quyết định số 10564/QĐ-XPVPHC ngày 04/12/2017 của Chủ tịch UBND thị xã do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng đối với ông Đỗ Huy Hải, ông Võ Đình Hà và Công ty TNHH Long Trường Sinh.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung

Mời dự: Thành phần Đoàn cưỡng chế là lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an thị xã, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Điện Lực Thuận An, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Bình Hòa và An Phú và Đài Truyền thanh thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã

LĐVP: Trọng; VP: Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Mời: Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Thứ năm (27/02/2020)

Sáng


- 08 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp trực tuyến phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2020.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, CV: Tuyền, Tùng.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

- 15 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thị ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn nghe báo cáo tình hình triển khai đấu nối nước thải trên địa bàn thị xã Thuận An.

Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh thị xã; Lãnh đạo UBND các phường; Lãnh đạo Công ty Cổ phần nước – Môi trường tỉnh Bình Dương – Chi nhánh nước thải: Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã

VP: Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường: An Phú, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Thứ sáu (28/02/2020)

Sáng

 - 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN thị xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN, Công chức Văn hóa – Xã hội phường An Thạnh và Hưng Định; Trưởng (hoặc Phó) khu phố, ấp của phường An Thạnh và Hưng Định (Giao UBND phường An Thạnh và Hưng Định mời).

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Quyên.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn chủ trì nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thị xã Thuận An năm 2019, triển khai phương hướng năm 2020.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thị xã) là lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQ VN thị xã, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi, Thị Đoàn, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Kinh tế, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Trọng; VP: Nhân.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã.

Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và phát động “Năm văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thị xã năm 2020.

Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.

VP: Tuyền.

Thứ bảy (29/02/2020)

Sáng

- 07 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự lễ ra quân Tháng Thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2020.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Thuận An.

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; La Hồng Phúc trực cơ quan.