Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 64547

Cỡ chữ:

Sơ đồ tổ chức cơ quan khối chính quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ban chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND - UBND

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755202 / Email: vpubthuanan@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755205 / Email: ptckh.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3799280 / Email: tnmt.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý đô thị

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3743575 / Email: qldt.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755233 / Email: laodong.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755207 / Email: gddtta.sgddt@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3754077 / Email: kinhte.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa – Thông tin

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755211 / Email: vhttthuanan@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755443 / Email: noivu.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tra

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3760318 / Email: thanhtra.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tư pháp

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 376076 / Email: tuphap.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Y tế

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3761557 / Email: yte.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3762548 / Email: qlda.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

 

 

 

 

Phone: 0274 -3760236 / Email: ptqd.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3762216 / Email: ttvhtt.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài truyền thanh

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755248 / Email: truyenthanh.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755231 / Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3743016 / Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã – Phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã An Sơn

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3746970 / Email: anson@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường An Phú

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3740021 / Email: anphu@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường An Thạnh

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3822134 / Email: anthanh@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Bình Chuẩn

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3788081 / Email: binhchuan@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Bình Hòa

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755236 / Email: binhhoa@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Bình Nhâm

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755219 / Email: binhnham@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Hưng Định

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3746374 / Email: hungdinh@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Lái Thiêu

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755235 / Email: laithieu@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Thuận Giao

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3746177 / Email: thuangiao@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Vĩnh Phú

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755260 / Email: vinhphu@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ngành dọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công an

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3754036 / Email: congan.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ huy Quân Sự

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755103 / Email: bchqs.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kho bạc

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755571 / Email: kbnn-thuanan-binhduong@vst.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Y tế

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755434 / Email: ttyt.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3754570 / Email: bhxh.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3760161 / Email: dkqsdd.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội quản lý thị trường số 2

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755213 / Email: doi2.sct@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục thuế

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3753033 / Email: chicucthue.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viện kiểm sát

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755109 / Email: vks.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tòa án

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755124 / Email: toaan.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thi hành án dân sự

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755185 / Email: thihanhan.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thống kê

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755239 / Email: cctk.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3743145 / Email: tramthuy.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3 / Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3759937 / Email: nhcs.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện lực

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3765700 / Email: dienluc.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưu điện

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3759700 / Email: buudien.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3755259 / Email: ctd.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Người mù

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3746143 / Email: hoinguoimuthixathuananbd@gmai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin bài khác: