Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính...

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày