Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (05/07/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền để người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chính quyền các cấp, các ngành thuộc tỉnh về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố nắm nội dung giải pháp ứng dụng này, từ đó tăng tỉ lệ người nhận các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương thức TTKDTM, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.

- Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, kết quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương thức TTKDTM, khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số.

- Rà soát, xác thực người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến tiện ích của ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người hưởng, nhận chế độ qua phương thức TTKDTM kết hợp xác minh làm sạch dữ liệu người hưởng.

- Kết hợp lồng ghép thông tin, tuyên truyền với thực hiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội.

- Kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền để giúp các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được trong việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và người được hưởng.

 - Việc phát triển người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM phải đảm bảo hiệu quả, bền vững, nghiêm túc trong thực hiện các giải pháp, tạo được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, đoàn thể với cơ quan BHXH.

- Nội dung kế hoạch phải được triển khai trên địa bàn toàn thành phố và phù hợp với đặc điểm, điều kiện, đặc thù của từng địa bàn, khu dân cư.

II. ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI, NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng triển khai: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn thành phố.

 

2. Nguyên tắc thực hiện

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 02 ngành, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, điện tử hóa để cập nhật dữ liệu lương hưu và trợ cấp BHXH đúng quy định của pháp luật, không phát sinh trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân so với các quy định hiện hành.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng.

3. Phạm vi thực hiện: Triển khai trên địa bàn toàn thành phố Thuận An.

III. NỘI DUNG

1. Công tác tham mưu

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM, có văn bản chỉ đạo cho UBND phường, xã và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện sâu rộng tới cấp khu phố, khu dân cư, tổ chức hội, đoàn thể...

2. Công tác tuyên truyền, vận động

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ người hưởng các chế độ BHXH đang hưởng bằng tiền mặt, vận động trực tiếp và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thay đổi thói quen, tâm lý, tính tiện ích qua việc dùng qua phương thức TTKDTM; truyền thông về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; trong đó, có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chủ động mở tài khoản ngân hàng (nếu chưa có tài khoản), đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh TTKDTM; kết hợp rà soát, xác thực thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người, đúng chế độ, kịp thời, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí chi trả.

- Việc tuyên truyền, vận động để phát triển người hưởng qua phương thức TTKDTM  cần tập trung vào các đối tượng tiềm năng về độ tuổi (56-70 tuổi), nơi có nhiều người hưởng tiền mặt và tại các địa bàn có bố trí cây ATM, đặc biệt là các khu vực đô thị.

3. Công tác phối hợp

- BHXH thành phố căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về phát triển người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM, phải tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phải đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường, xã, đoàn thể, các đơn vị liên quan tham gia tuyên truyền, vận động, phát triển người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM,…

- Công an thành phố phối hợp cùng BHXH thành phố triển khai thực hiện quy trình phối hợp. Trong đó, chủ động cung cấp danh sách các loại đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên CS.DLQG về DC cho BHXH triển khai, rà soát làm sạch dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên CS.DLQG về DC. Bên cạnh đó, phối hợp BHXH thành phố tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển từ hình thức nhận trợ cấp bằng tiền mặt sang hình thức nhận qua tài khoản cá nhân; đồng thời kết hợp rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo chi trả đúng người, kịp thời, nhanh chóng và tiết kiệm.

4. Đảm bảo quyền lợi của người hưởng các chế độ BHXH khi lĩnh qua phương thức TTKDTM

- Hàng tháng, căn cứ lịch chi, nguồn chi BHXH, BHTN, Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, chủ động tham mưu chi trả trước đối với người hưởng qua ATM so với người hưởng đang được chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả để khuyến khích người hưởng chủ động đề nghị nhận qua phương thức TTKDTM, phối hợp với cơ quan Bưu điện đảm bảo người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM được nhận tiền một cách nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.

- Phối hợp với các Ngân hàng thương mại để có cơ chế, giải pháp hỗ trợ phí mở thẻ, thủ tục mở thẻ một cách nhanh chóng, thuận lợi, người hưởng dễ dàng tiếp cận, hiểu các thông tin, tiện ích khi sử dụng thẻ ATM qua hệ thống tổng đài hỗ trợ; đảm bảo bố trí thêm các cây ATM tại các khu vực có đông người hưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế tối đa tình trạng máy nuốt thẻ, trục trặc, tiếp quỹ tiền mặt chưa kịp thời, lỗi bảo trì, mạng quá tải, chậm xử lý,…

- Kịp thời xử lý ngay các trường hợp người dùng thẻ thao tác sai khi quên mật khẩu, thông tin thẻ sai so với hồ sơ hưởng, đồng thời giải quyết ngay vướng mắc của người hưởng khi nhận được ý kiến phản ánh.

** Xem chi tiết văn bản tại đây:
 Kế hoạch triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  PHIẾU THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂMXÃ HỘI HÀNG THÁNG.

Các tin bài khác: