Tin Đảng ủy

Thứ Hai (12/09/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đảng Bộ Phường Lái Thiêu tổ chức Hội Nghị học Tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 08/9/2022, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thuận An Đảng bộ phường Lái Thiêu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, trưởng khoa Triết học, học viện chính trị khu vực 2 truyền đạt những nội dung quan trọng 04 Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XIII) gồm: Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp, vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thanh Tâm Lái Thiêu

Các tin bài khác: