Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Hai (05/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

NGHỊ QUYẾT: Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí (lần 2)

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí (lần 2).

Các tin bài khác: