Vệ sinh môi trường, rác thải

Thứ Sáu (15/01/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông tin kế hoạch cam kết môi trường, kế hoạch quản lý lao động và kế hoạch tham gia của các bên liên quan dự án Cải thiện môi trường

Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương được Ngân hàng thế giới tài trợ. Hiện tại, Ban quản lý dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương đã hoàn thiện báo cáo kế hoạch cam kết môi trường, kế hoạch quản lý lao động và kế hoạch tham gia của các bên liên quan cho dự án, theo quy định của Ngân hàng thế giới thì tài liệu phải được công bố thông tin tại khu vực dự án.

Nhà máy xử lý nước thải được xây dựng tại phường Vĩnh Phú, các trạm bơm nước thải và mạng lưới thu gom nước thải tại các phường: Hưng Định, Bình Nhâm và Vĩnh Phú.

Đính kèm nội dung chi tiết thông tin:
1/ Kế hoạch tham gia của các bên liên quan (SEP);
2/ Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (ESCP);
3/ Quy trình quản lý lao động (LMP);
4/ Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 1 4