Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (27/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

** Đính kèm văn bản: Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 2 5 8