Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (06/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, sự hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...

- Các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản khác có liên quan; đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) các nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Cơ quan thực hiện: Các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021

2. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021

- Cơ quan thực hiện: Các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Ngày pháp luật hàng tháng và Ngày 9/11/2021.

3. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phòng Tư pháp và UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh) về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ Luật hình sự và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, UBND các xã, phường.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

5. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tham mưu UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo của các ngành, địa phương trình UBND thành phố báo cáo Sở Tư pháp.

- Tổ chức biên soạn và cấp phát tờ gấp, phổ biến tài liệu tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị; công ước về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

2. Các ban, ngành thành phố

- Chủ động thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình và Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị; công ước về chống tra tấn trên trang thông tin điện tử, lồng ghép trong tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật”.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Phòng Tư pháp tổng hợp.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tích cực vận động Nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị; công ước về chống tra tấn của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

Tổ chức thực hiện lồng ghép việc phổ biến các nội dung cơ bản của công ước về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hoạt động xét xử.

5. UBND các xã, phường

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này và tình hình thực tế địa phương, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấntrên địa bàn thành phố năm 2021. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Phòng Tư pháp để được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố giải quyết./.

Bộ Tài liệu tuyên truyền gồm có:

1. Bộ Tài liệu rút gọn.

2. Bộ Tài liệu tuyên truyền Công ước và pháp luật VN vềphòng, chống tra tấn.

3. Phụ lục sự tham gia của các quốc gia vào Công ước.

4. Phụ lục các quy định của pháp luật Việt Nam có liênquan.

          5. Bản dịch không chính thức Công ước.
          6. Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền,phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ướcchống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trênđịa bàn thành phố.


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 2 9 7