Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Hai (05/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Nghị Định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, tại Điều 1, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như: Sửa đổi, bổ sung Quy định về Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Sửa đổi, bổ sung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch sử dụng đất an ninh…

Tại Điều 2, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 về việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng theo quy định; các quy định về Việc hỗ trợ ổn định sản xuất… Bổ sung Điều 19a về hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

Nghị định còn sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điều 3. Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 2 (bổ sung khoản 3 Điều 15b); Sửa đổi, bổ sung khoản 36 Điều 2 (bổ sung khoản 10 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP); Sửa đổi, bổ sung khoản 49 Điều 2.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 18/12/2020 có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

** Đính kèm văn bản: Nghị Định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 6 0 9 0