Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Tư (15/04/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thực hiện Công văn số 1315/UBND-NC ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 1071/UBND-NC ngày 10/4/2020 về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 với một số nội dung sau đây:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng phối hợp PBGDPL xác định mục tiêu hoạt động trọng tâm PBGDPL, chú trọng các vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về PBGDPL năm 2020 và các chương trình, đề án đã ban hành, theo đó:

         - Về định hướng công tác tuyên truyền: Bám sát nội dung trong Kế hoạch của thành phố; tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội. Chú ý tập trung vào một số nội dung: Bộ luật Lao động, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp do Trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

          - Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 Luật và 17 Nghị quyết; bên cạnh đó, kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành 12 Nghị quyết, đầu năm 2020 UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo phụ lục). Để triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung văn bản Luật, Nghị quyết, Quyết định trên có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý và thực hiện các hình thức tuyên truyền thích hợp. 

         - Về triển khai các Đề án về PBGDPL: Đề nghị các ban, ngành, địa phương chủ trì triển khai thực hiện Đề án về PBGDPL chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung công việc của Đề án theo kế hoạch. Đối với các Đề án tổng kết năm 2020, đề nghị rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và tham mưu báo cáo kịp thời theo chỉ đạo của tỉnh.

         - Triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật. Tổ chức PBGDPL cho học sinh với những nội dung, chủ đề và hình thức phù hợp; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho học sinh chấp hành các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1. Về công tác hòa giải ở cơ sở

- Triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2020 theo Kế hoạch của thành phố. Theo đó, tại đơn vị chọn làm điểm tổ chức các hoạt động như: tập huấn, cấp phát tài liệu; trao đổi kinh nghiệm... cho hòa giải viên; hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp giá trị tài sản lớn, tranh chấp đất đai và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của pháp luật;  Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên;  Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.                                                                                                                                                      

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa  giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp hòa giải do Bộ Tư pháp ban hành.  

2. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tiếp tục thực hiện đánh giá, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với xây dựng nông thôn mới.

PHỤ LỤC I

Kế hoạch PBGDPL, kế hoạch triển khai các đề án về PBGDPL

(Kèm theo Công văn số1071/UBND-NC  ngày 10 tháng 04 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 STT

KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

1

91/KH-UBND

13/01/2020

​Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơsở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020 của thị xãThuận An

2

850/KH-UBND

23/3/2020

Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 –2021" năm 2020 trên địa bàn thị xã Thuận An

3

848/KH-UBND

23/3/2020

Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổbiến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm phápluật" năm 2020 trên địa bàn thị xã Thuận An

4

849/KH-UBND

23/3/2020

Triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nộidung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luậtViệt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức vànhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luậtViệt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn thị xã Thuận An 

5

908/KH-UBND

27/3/2020

Triển khai, thực hiện Đề án“nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2020 trên địa bàn thịxã Thuận An 

6

 1022/KH-UBND

06/4/2020

Triển khai, thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức phápluật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn Thành phố Thuận An

PHỤ LỤC II

Các Bộ luật, luật, nghị quyết mới được thông qua, ban hành

 (Kèm theo Công văn số1071/UBND-NC  ngày 10 tháng 04 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)


 

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

I. CÁC BỘ LUẬT, LUẬT

1.       

Bộ luật Lao động

01/01/2021

2.       

Luật Thư viện

01/7/2020

3.       

Luật Dân quân tự vệ

01/7/2020

4.       

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

01/7/2020

5.       

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

01/7/2020

6.       

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10/01/2020

7.       

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

01/7/2020

8.       

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/7/2020

9.       

Luật Lực lượng dự bịđộng viên

01/7/2020

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

01/7/2020

 1.  

Luật Chứng khoán

01/01/2021

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

 1.  

Nghị quyết số 98/2019/QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

 1.  

Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 1.  

Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

 1.  

Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

 1.  

Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

 1.  

Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

 1.  

Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 1.  

Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 1.  

Nghị quyết số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

 1.  

Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

 1.  

Nghị quyết số 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

 1.  

Nghị quyết số 93/2019/QH14 phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

 1.  

Nghị quyết số 89/2019/QH14 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khỏa XIV.

 1.  

Nghị quyết số 91/2019/QH14 bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

 1.  

Nghị quyết số 92/2019/QH14 bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

 1.  

Nghị quyết số 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

 1.  

Nghị quyết số 101/2019/QH14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KỲ HỌP THỨ 12 (THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019)

 1.  

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

 1.  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025.

 1.  

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

 1.  

Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

 1.  

Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1.  

Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.

IV. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

STT

KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

 1.  

06/2020/UBND-QĐ

06/03/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 1.  

05/2020/QĐ-UBND

25/02/2020

Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 1.  

04/2020/QĐ-UBND

02/03/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.​

 1.  

03/2020/QĐ-UBND

21/02/2020

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương.

 1.  

02/2020/QĐ-UBND

01/03/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ​của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 1.  

01/2020/QĐ-UBND

31/01/2020

Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/ 8/ 2018 của UBND tỉnh ban hành Q​uy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 3 3 3 4 4 4 5