Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (26/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 1250

Cỡ chữ:

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân thị xã có Công văn số 3151/UBND-NC về hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo Công văn số 4314/UBND-NC ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới ban hành: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ) và 10 nghị quyết. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ mười năm 2019 thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật (Phụ lục văn bản kèm theo)

Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

 

DANH SÁCH

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười

 

Stt

 

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

tham mưu, thực hiện

A. Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

I

Các Luật

 

1

Luật Giáo dục

Phòng Giáo dục và

Đào tạo

2

Luật Kiến trúc

Phòng quản lý đô thị

3

Luật Quản lý thuế

Phòng Tài chính Kế hoạch

4

Luật Đầu tư công

Phòng Tài chính Kế hoạch

5

Luật Thi hành án hình sự

Công an thị xã

6

Luật Phòng, chống tác hạicủa rượu, bia

Phòng Y tế

7

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

 Luật Sở hữu trí tuệ

Phòng Kinh tế

II

Các Nghị quyết

 

1

Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

2

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

3

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

4

Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

5

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

6

Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

7

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

8

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

9

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

10

Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 

B. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười

1

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

2

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương.

4

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 về việc bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

5

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

6

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

7

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương.

8

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Nghị quyết Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

10

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

11

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

12

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

13

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.

14

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 


Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 4 9 3