Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 172

Cỡ chữ:

Luật phòng, chống tham nhũng

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 19/11/2018

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2019.

* Văn bị thay thế:

Luật phòng, chống tham nhũng 2005;

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007;

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

* Nội dung chính: Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật bao gồm 10 Chương và 96 điều.

** Văn bản đính kèm: 36_2018_QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 9 0 4 3