Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 156

Cỡ chữ:

Luật Chăn nuôi

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 19/11/2018

* Ngày có hiệu lực: 01//01/2020

* Văn bản hết hiệu lực: Pháp lệnh về giống vật nuôi 2004

* Nội dung chính:

Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật Chăn nuôi bao gồm 8 chương và 83 điều.

** Văn bản đính kèm: 32-2018-QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 9 0 1 8