Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thứ Hai (16/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 795

Cỡ chữ:

Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã Thuận An

Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An xây dựng kế hoạch số 1388AKH-UBND ngày 13/05/2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc cụ thể hóa Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Phát huy tiềm năng, nội lực, lợi thế của thị xã, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng, xã hội để hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trong giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã; góp phần đảm bảo công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

2. Yêu cầu

- Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã phải đúng trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả và bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng, chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã từng giai đoạn.

 - Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng phải đa dạng về mô hình, toàn diện cả về vật chất và tinh thần phù hợp với vòng đời con người, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân; đảm bảo tất cả trẻ em khuyết tật được hỗ trợ kịp thời từ nhà nước, các tổ chức và cộng đồng.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung: đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019 - 2020:

- 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- 50% trẻ em khuyết tật được hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- 70% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

- 50% các xã, phường triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

- 70% các đơn vị đào tạo cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo chức năng của ngành Giáo dục cho 70 % trẻ em khuyết tật.

- Triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật.

- Đáp ứng 50% các nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho trẻ em khuyết tật; triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật.

b) Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025:

- 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- 70% trẻ em khuyết tật được hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- 90% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

- 90% các xã, phường triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

- 90% các đơn vị đào tạo cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo chức năng của ngành Giáo dục cho 70 % trẻ em khuyết tật.

- Tổ chức triển khai, đánh giá mô hình điểm, nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật.

- Đáp ứng 70% các nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho trẻ em khuyết tật; triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật.

III. Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện

1. Đối tượng và phạm vi

- Trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị xã.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, chia theo 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: 2019 - 2020

- Triển khai các hoạt động thông tin truyền thông tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc hỗ trợ được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

- Phối hợp tập huấn, trang bị cho gia đình có trẻ em khuyết tật những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, tư vấn trẻ em khuyết tật trong môi trường gia đình, cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong việc chăm sóc, cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho trẻ em khuyết tật.

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật.

- Mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là trẻ em khuyết tật nhẹ, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ có mức sống trung bình.

- Lồng ghép trợ giúp khẩn cấp với các chính sách, chương trình liên quan.

- Thí điểm mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

b) Giai đoạn 2: 2021 - 2025

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp ở Giai đoạn 1.

- Triển khai thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội.

- Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên cấp xã; phát triển các dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Xây dựng, phát triển mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng việc hỗ trợ  trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác phục hồi chức năng tại cộng đồng; gắn việc thực hiện các chương trình với việc huy động tốt các nguồn lực từ xã hội để thực hiện.

IV. Nội dung, giải pháp thực hiện  

1. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

2. Xây dựng chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

3. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

4. Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

- Hoàn thiện mạng lưới dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

- Thí điểm triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Phối hợp tập huấn, trang bị cho gia đình có trẻ em khuyết tật những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, tư vấn trẻ em khuyết tật trong môi trường gia đình, cộng đồng.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc cung cấp các dịch vụ toàn diện về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng.

6. Triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho trẻ em khuyết tật; hướng dẫn triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật; lồng ghép nội dung trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai, thực hiện các hoạt động của Đề án.
** Đính kèm chi tiết văn bản: 1388AKH-UBND

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 5 8 1