Chế độ, chính sách lao động

Thứ Hai (01/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Lưu ý khi thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Ngày 15/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1408/SLĐTBXH-CSLĐ và Công văn số 1415/SLĐTBXH-CSLĐ để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP).

Thực hiện Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu, đtriển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Ngành có liên quan, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cần lưu ý các nội dung sau:

1. Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

- Mức lương tối thiểu tháng (Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng) : được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ (Vùng I: 22.500 đồng/giờ) : được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

- Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.

2. Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

3. Các ngành tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lương tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

          4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các ngành liên quan tăng cường các hoạt động tuyền truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở. Hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
** Đính kèm văn bản: Công văn số 1565/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 24/6/2022

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 9 0 2 6