Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Năm (13/05/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Danh sách Khu vực bỏ phiếu, Tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội khóa XV và ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đơn vị

Khu vực bỏ phiếu

Quốc hội

HĐND cấp Tỉnh

HĐND cấp Huyện

HĐND cấp XãBình Nhâm

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 9

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 4

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 6

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 7

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 9

Đơn vị bầu cử số 7


Bình Chuẩn

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 7

Đơn vị bầu cử số 6

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5


Khu vực bỏ phiếu số 6

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 9


Khu vực bỏ phiếu số 10


Khu vực bỏ phiếu số 11


Khu vực bỏ phiếu số 12


Khu vực bỏ phiếu số 13

Đơn vị bầu cử số 5

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 14


Khu vực bỏ phiếu số 15

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 16


Khu vực bỏ phiếu số 17

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 18


Khu vực bỏ phiếu số 19

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 20


Khu vực bỏ phiếu số 21

Đơn vị bầu cử số 8


Khu vực bỏ phiếu số 22


Khu vực bỏ phiếu số 23

Đơn vị bầu cử số 9


Khu vực bỏ phiếu số 24


Khu vực bỏ phiếu số 25


Bình Hòa

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 6

Đơn vị bầu cử số 9

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 9


Khu vực bỏ phiếu số 10

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 11


Khu vực bỏ phiếu số 12


Khu vực bỏ phiếu số 13


Khu vực bỏ phiếu số 14

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 15


Khu vực bỏ phiếu số 16

Đơn vị bầu cử số 10


Khu vực bỏ phiếu số 17


Khu vực bỏ phiếu số 18

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 19


Khu vực bỏ phiếu số 20


Khu vực bỏ phiếu số 21

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 22


Khu vực bỏ phiếu số 23


Khu vực bỏ phiếu số 24


Khu vực bỏ phiếu số 25

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 26


Khu vực bỏ phiếu số 27


Khu vực bỏ phiếu số 28


Khu vực bỏ phiếu số 29


Khu vực bỏ phiếu số 30


Khu vực bỏ phiếu số 31

Đơn vị bầu cử số 8


Khu vực bỏ phiếu số 32


Khu vực bỏ phiếu số 33


Khu vực bỏ phiếu số 34


Khu vực bỏ phiếu số 35


Khu vực bỏ phiếu số 36


Khu vực bỏ phiếu số 37

Đơn vị bầu cử số 9

Không


Khu vực bỏ phiếu số 38

Không


Khu vực bỏ phiếu số 39

Đơn vị bầu cử số 10

Không


Khu vực bỏ phiếu số 40

Không


Khu vực bỏ phiếu số 41

Không


Lái Thiêu

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 9

Đơn vị bầu cử số 1

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 6

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 9


Khu vực bỏ phiếu số 10

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 11


Khu vực bỏ phiếu số 12


Khu vực bỏ phiếu số 13


Khu vực bỏ phiếu số 14


Khu vực bỏ phiếu số 15

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 16


Khu vực bỏ phiếu số 17

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 18


Khu vực bỏ phiếu số 19


Khu vực bỏ phiếu số 20

Đơn vị bầu cử số 8


Khu vực bỏ phiếu số 21


Khu vực bỏ phiếu số 22


Khu vực bỏ phiếu số 23

Đơn vị bầu cử số 9


Khu vực bỏ phiếu số 24


Khu vực bỏ phiếu số 25


Vĩnh Phú

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 6

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 8

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 9

Đơn vị bầu cử số 6


An Sơn

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 8

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 6

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8

Đơn vị bầu cử số 8


Thuận Giao

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 8

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 9

Đơn vị bầu cử số 4

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 10


Khu vực bỏ phiếu số 11


Khu vực bỏ phiếu số 12

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 13


Khu vực bỏ phiếu số 14


Khu vực bỏ phiếu số 15

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 16


Khu vực bỏ phiếu số 17


Khu vực bỏ phiếu số 18

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 19


Khu vực bỏ phiếu số 20


Khu vực bỏ phiếu số 21


Khu vực bỏ phiếu số 22

Đơn vị bầu cử số 4

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 23


Khu vực bỏ phiếu số 24

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 25


Khu vực bỏ phiếu số 26


Khu vực bỏ phiếu số 27


Khu vực bỏ phiếu số 28

Đơn vị bầu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 29


Khu vực bỏ phiếu số 30


Khu vực bỏ phiếu số 31


Khu vực bỏ phiếu số 32


Khu vực bỏ phiếu số 33

Đơn vị bầu số 9


Khu vực bỏ phiếu số 34


Khu vực bỏ phiếu số 35


Khu vực bỏ phiếu số 36


Hưng Định

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 9

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 8


An Thạnh

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 8

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8


Khu vực bỏ phiếu số 9

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 10


Khu vực bỏ phiếu số 11

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 12


Khu vực bỏ phiếu số 13


Khu vực bỏ phiếu số 14

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 15


Khu vực bỏ phiếu số 16

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 17


Khu vực bỏ phiếu số 18


An Phú

Khu vực bỏ phiếu số 1

Đơn vị bầu cử số 3

Đơn vị bầu cử số 7

Đơn vị bầu cử số 7

Đơn vị bầu cử số 1


Khu vực bỏ phiếu số 2


Khu vực bỏ phiếu số 3


Khu vực bỏ phiếu số 4


Khu vực bỏ phiếu số 5

Đơn vị bầu cử số 2


Khu vực bỏ phiếu số 6


Khu vực bỏ phiếu số 7


Khu vực bỏ phiếu số 8

Đơn vị bầu cử số 3


Khu vực bỏ phiếu số 9


Khu vực bỏ phiếu số 10


Khu vực bỏ phiếu số 11

Đơn vị bầu cử số 4


Khu vực bỏ phiếu số 12


Khu vực bỏ phiếu số 13


Khu vực bỏ phiếu số 14

Đơn vị bầu cử số 5


Khu vực bỏ phiếu số 15


Khu vực bỏ phiếu số 16


Khu vực bỏ phiếu số 17

Đơn vị bầu cử số 8

Đơn vị bầu cử số 6


Khu vực bỏ phiếu số 18


Khu vực bỏ phiếu số 19


Khu vực bỏ phiếu số 20


Khu vực bỏ phiếu số 21

Đơn vị bầu cử số 7


Khu vực bỏ phiếu số 22


Khu vực bỏ phiếu số 23


Khu vực bỏ phiếu số 24


Khu vực bỏ phiếu số 25

Đơn vị bầu cử số 8


Khu vực bỏ phiếu số 26

Đơn vị bầu cử số 9


Khu vực bỏ phiếu số 27


Khu vực bỏ phiếu số 28


Khu vực bỏ phiếu số 29

Đơn vị bầu cử số 8


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 4 3 4