Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Năm (18/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

** Đính èm văn bản: Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 3 4 0