Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (16/08/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 450

Cỡ chữ:

Mời gọi đầu tư trường phổ thông nhiều cấp học bằng nguồn vốn xã hội hoá giáo dục tại thị xã Thuận An.

Nội dung Công văn số 3628/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 25/7/2019 như sau :

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1086/SGDĐT-KHTC ngày 13/6/2019 về việc xin chủ trương mời gọi đầu tư trường phổ thông nhiều cấp học bằng nguồn vốn xã hội hoá giáo dục tại thị xã Thuận An; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương mời gọi đầu tư trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với quy mô tối đa là 45 lớp (số học sinh tối đa trên mỗi lớp theo đúng Điều lệ đã quy định) bằng nguồn vốn xã hội hóa tại địa điểm khu đất công diện tích khoảng 14.000m2, thuộc thửa số 14, 28, tờ bản đồ DC7, tọa lạc khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An theo như đề nghị tại mục 1 công văn số 1086/SGDĐT-KHTC ngày 13/6/2019.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã Thuận An có trách nhiệm công bố thông tin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xã hội hóa nêu trên của UBND tỉnh theo đúng quy định về mời gọi xã hội hóa và công văn số 889/UBND-VX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, số 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các quy định hiện hành về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Kết thúc thời gian công bố công khai thông tin trên theo quy định; Sở GDĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tải văn bản :

+ Côngvăn số 3628/UBND-VX ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

+ Công văn số 889/UBND-VX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 0 6 0