Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (06/03/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Thuận An

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Là công dân Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Đối với chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch cần có bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Độ tuổi: Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với chức danh công chức Tài chính – Kế toán và công chức Tư pháp - hộ tịch: Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên môn trở lên. Các chức danh còn lại: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh tuyển dụng, không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập, cụ thể: Cử nhân thuộc các ngành tin học, thống kê, luật, kinh tế - chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, chính sách xã hội, xã hội nhân văn, địa chính, quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, văn hóa nghệ thuật, văn hóa - thông tin hoặc các chuyên ngành gần với các ngành kể trên (kèm theo nhu cầu tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh).

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng                    

1.1. Số lượng cán bộ, công chức hiện có

Thuận An có 10 đơn vị hành chính cấp xã trong đó 08 đơn vị hành chính cấp xã loại 1 (phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Thuận Giao, An Phú, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn) và 02 đơn vị hành chính cấp xã loại 2 (phường Hưng Định và xã An Sơn).

Số biên chế cán bộ, công chức được giao năm 2024 là 291 biên chế (đã phân bổ tăng thêm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024), trong đó đã sử dụng: cán bộ 105 biên chế (đã tính chức danh kiêm nhiệm), công chức 102 biên chế.

Như vậy, số lượng cán bộ, công chức còn thiếu so với biên chế giao là 84 biên chế.

1.2. Số lượng công chức cần tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu, cụ thể:

- Văn phòng - Thống kê: 20 chỉ tiêu;

- Văn hóa - Xã hội: 07 chỉ tiêu;

- Địa chính - Xây dựng – Đô thị và Môi trường và Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 29 chỉ tiêu;

- Tư pháp - Hộ tịch: 08 chỉ tiêu;

- Tài chính - Kế toán: 10 chỉ tiêu;

(Chi tiết danh sách kèm theo).

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và trúng tuyển công chức cấp xã

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu).

- Giấy xác nhận quá trình công tác (theo mẫu) đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc áp dụng đối với các vị trí việc làm có yêu cầu kinh nghiệm công tác (nếu có);

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 Phiếu đăng ký dự tuyển cho 01 vị trí dự tuyển.

2.2. Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi

Hình thức, nội dung và thời gian thi được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Việc thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng thi, như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc Ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Miễn thi phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ sở nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút. Miễn thi phần thi Tin học (vòng 1) đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin.

- Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Sau khi kết thúc thi vòng 1 sẽ tiến hành chấm thi, công bố kết quả thi Vòng 1 và chấm phúc khảo (nếu có). Các thi sính có kết quả thi đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập dự thi vòng 2.

 b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

4. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 5 Kế hoạch này (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 5 Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 3/2024.

- Địa điểm: Dự kiến Hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Kinh phí tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã được sử dụng từ nguồn thu phí dự thi của thí sinh và ngân sách thành phố.

2. Mức thu phí dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

** Xem chi tiết văn bản tại đây:
Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 28/02/2024 về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 6 5 3 7