Cải cách hành chính

Thứ Ba (25/04/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Thuận An năm 2023

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình số 20-CTr/TU ngày 03/9/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố Thuận An; cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Thuận An giai đoạn 2021 - 2025;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

2. Yêu cầu

a) Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tích cực theo dõi, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố và địa phương.

b) Cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Tỉnh về công tác cải cách hành chính, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để công tác cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của thành phố.

c) Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Chính quyền số, Chính quyền điện tử với lộ trình phù hợp.

d) Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

** Đính kèm văn bản: Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 17/01/2023 về kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố ThuậnAn năm 2023.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 1 7