Cải cách hành chính

Thứ Tư (25/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 789

Cỡ chữ:

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

 373 Ke hoach CCHC nam 2018.pdf

Kế hoạch CCHC của thị xã nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch CCHC năm 2018 của thị xã nhằm phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tố chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần triển khai hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”./.

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 8 2 7 7