Cải cách hành chính

Thứ Hai (15/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính thành phố Thuận An năm 2024”

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính thành phố Thuận An năm 2024.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thuận An năm 2024”, sau đây gọi tắt là “cuộc thi”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, gắn với cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến các quy trình, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Thông qua cuộc thi, tìm ra sáng kiến, giải pháp áp dụng trong thực tế, hoặc thí điểm và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cải cách hành chính.

  1. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Thuận An.

- Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của đơn vị mình tham gia gửi bài dự thi, mỗi đơn vị ít nhất có 01 (một) bài tham gia dự thi.

- Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; việc đánh giá, xác định sáng kiến, giải pháp đạt giải phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

- Sáng kiến, giải pháp, cách làm hay phải có tính sáng tạo, đổi mới, mang lại hiệu quả tốt hơn; nội dung đăng ký dự thi phải rõ thực trạng, nội dung, quy trình thực hiện và hiệu quả mang lại của sáng kiến.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đến xã, phường; các cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Thuận An.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

Các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính phải thiết thực, áp dụng trong thực tiễn và có thể nhân rộng trong toàn thành phố. Tập trung vào các nội dung sau:

- Sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá cải cách hành chính thành phố, cấp xã, phường.

- Sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, tổ chức; Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, phường.

- Sáng kiến, giải pháp cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ.

- Sáng kiến, giải pháp cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương.

- Sáng kiến, giải pháp thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính.

* Tài liệu nghiên cứu: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày  23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày  06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 03/9/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố Thuận An; Kế hoạch số 6898/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2024; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thành phố về cải cách hành chính nhà nước thành phố Thuận An năm 2024.

2. Hình thức thi

Bài thi được trình bày bằng hình thức đánh máy trên khổ giấy A4 hoặc hình thức video, kèm theo sản phẩm, phần mềm ứng dụng, hình ảnh minh họa, ... của các cá nhân về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Thời gian tổ chức

Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày nhận bài thi.

- Người dự thi gửi bài dự thi về Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Cuộc thi) từ ngày 01/10/2024 đến 31/10/2024.

- Ban Giám khảo thực hiện công tác chấm bài dự thi từ ngày 01/11/2024 đến ngày 01/12/2024.

          - Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2024.

*** Chi tiết văn bản xem tại đây: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính thành phố Thuận An năm 2024”.

Số lượt truy cập

0 0 4 1 8 9 4 1 8