Chương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ Năm (07/11/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 5175

Cỡ chữ:

Về việc thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” thực hiện năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” mã số KC-4.0/19-25.

Căn cứ Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” thực hiện năm 2021.

Căn cứ Công văn số 730/SKHCN-QLKH ngày 13/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” thực hiện năm 2021.

UBND thị xã thông báo đến các phòng ban, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn được quy định tại Công văn số 2854/BKHCN-CP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (kèm theo Công văn số 2854/BKHCN-CP ngày 12/9/2019).

 Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 03 nhóm nội dung, gồm:

- Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, mang di động thế hệ 5, điện toán đám mây,…) để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ.

- Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

- Nhóm 3: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-KHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài, dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm đề tài, dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

3. Mẫu đề xuất quy định tại phụ lục Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 25/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Thời gian đề xuất: Hạn chót đến ngày 15/11/2019.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Tầng 11, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0247) 3825533 - Fax: (0274) 3824421

Email: quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn
** VB Đính kèm: 3755/UBND-KT

Các tin bài khác: