Trả lời kiến nghị cử tri

Thứ Năm (04/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp giữa năm 2022 – HĐND thành phố khóa XII

** Đính kèm văn bản: Công văn số 1958/UBND-TH ngày 29/7/2022 về trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp giữa năm 2022 – HĐND thành phố khóa XII.

Các tin bài khác: