Lịch công tác HĐND - UBND Phường Bình Chuẩn

Hôm nay, Thứ hai ngày 10/05/2021 của tuần 19

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BÌNH CHUẨN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Bình Chuẩn, ngày 07 tháng 05 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND PHƯỜNG BÌNH CHUẨN

TUẦN LỄ TỪ 10/05/2021 – 16/05/2021

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (10/05/2021)

Sáng

- 09 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình họp thành viên UBND phường.

Mời dự: Thành viên UBND phường.

Địa điểm: Phòng làm việc của Chủ tịch UBND phường.

Chiều

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh cùng tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.


Thứ ba (11/05/2021)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh tiếp dân.

Mời dự: Công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Địa chính – Môi trường.

Địa điểm: Điểm tiếp công dân phường.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình họp Ủy ban bầu cử phường.

Mời dự: Thành viên UBBC phường, Trưởng 05 khu phố.

Địa điểm: Phòng họp UBND phường.


Thứ tư (12/05/2021)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh dự tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Mời dự: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an và các đoàn thể phường.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường.

Chiều

- Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình xử lý công việc tại cơ quan.


Thứ năm (13/05/2021)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mời dự: Thành viên UBBC phường, Trưởng 05 khu phố.

Địa điểm: Hội trường – UBND phường.

Chiều

- Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình xử lý công việc tại cơ quan.


Thứ sáu (14/05/2021)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 5/2021.

Mời dự: Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBMTTQVN, các ngành UBND phường, y tế, trường học và 05 khu phố.

Địa điểm: Hội trường – UBND phường.

Chiều

- Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình xử lý công việc tại cơ quan.


Thứ bảy (15/05/2021)

- Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh trực giải quyết hành chính./.