Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Thứ Hai (15/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT, ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BCĐT ngày 03/02/2021 và Kế hoạch số 118/KH-BCĐT ngày 17/02/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương. Xét đề nghị của Chi cục thống kê thành phố Thuận An tại Tờ trình số 20/TTr-CCTK ngày 02/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Thuận An xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra); trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra;

- Giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong Tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời;

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cấp hỗ trợ tối đa các nguồn lực cho Tổng điều tra.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực;

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể;

- Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân;

- Thời gian thực hiện tuyên truyền:

Đợt 1: Tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

Đợt 2: Tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:

 1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.
 2. Tuyên truyền về đối tượng Tổng điều tra.
 3. Tuyên truyền về đơn vị Tổng điều tra.
 4. Tuyên truyền về thời điểm tiến hành Tổng điều tra.
 5. Tuyên truyền về hình thức thu thập thông tin.
 6. Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra.
 7. Tuyên truyền về nội dung của cuộc Tổng điều tra.
 8. Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra.

9.  Sử dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố những nội dung để treo băng rôn, pa nô áp phích, khẩu hiệu như sau:

 * Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương.

 * Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

 1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí

- Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của địa phương đăng tải các bản tin, phóng sự, phát tin đĩa CD về các tài liệu hỏi – đáp và kế hoạch TĐT ở địa phương.

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp thành phố; cấp xã, phường, kp/ấp).

 1. Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử

- Ủy ban nhân dân thành phố, phường/xã;

- Chi Cục Thuế thành phố;

- Chi Cục Thống kê thành phố;

 1. Tin nhắn: Nhắn tin gửi tới các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

4. Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô, áp phích, logo: Cấp thành phố, phường/xã căn cứ tình hình thực tế, thực hiện tuyên truyền tại nơi công cộng (trụ sở cơ quan nhà nước, Ban chỉ đạo các cấp, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối giao thông và trên các phương tiện giao thông, bưu điện văn hóa xã, tuyến phố chính,...).

5. Họp tổ dân phố, ấp, khu phố: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc xã, phường.

6. Tuyên truyền khác

- Tuyên truyền tại các cuộc họp báo; họp giao ban; hội nghị;

   - Thẻ điều tra viên;

   - Cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu động và các hoạt động văn hoá thể thao;

    - Tổ chức Lễ ra quân trên địa bàn thành phố.

IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

1. Cấp thành phố: Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố…

- Từ tháng 02 năm 2021: Đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều tra ở địa phương;

- Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện nêu trên, còn tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Chi Cục Thuế thành phố;

- Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Cấp Thành phố; xã, phường

2.1.Tuyên truyền trên sóng phát thanh

- Đợt 1: Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

- Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điểu tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

2.2. Từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố; xã, phường; khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các điểm công cộng và trên các trục đường giao thông chính.

2.3. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ở Tổ dân phố, khu phố, ấp thuộc xã, phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính Thành phố.

- Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền công tác Tổng điều tra bằng tập tin về hỏi đáp Tổng điều tra (file MP3) do Chi cục Thống kê cung cấp.

- Chi cục Thuế tuyên truyền trên Trang thông tin tin điện tử của Chi cục.

- Chi cục Thống kê treo Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô, áp phích, logo..

          - Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực thường xuyên tuyên truyền tại các cuộc họp báo; họp giao ban; hội nghị;

- Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác tuyên truyền.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính xã, phường.

- Chỉ đạo đài phát thanh xã, phường tuyên truyền trên loa phát thanh.

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã, phường, (nếu có).

- Chỉ đạo tổ dân phố, ấp, khu phố tuyên truyền tới cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể nhằm hợp tác với điều tra viên cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời.

- Phối hợp, hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền.

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Thuận An. Yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố phối hợp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 xã, phường tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra./.
** Đính kèm văn bản: Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm2021.