Sở Giáo dục và Đào tạo


 

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

40

22

5

67

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, Chứng chỉ

4

 

 

4

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

4

 

 

4

Tổng

48

22

5

75