Ban quản lý các KCN và VSIP


Lĩnh vực

Tỉnh

Tổng

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

2

2

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

26

26

Lĩnh vực Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế

5

5

Lĩnh vực Lao động tiền lương

3

3

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

1

Lĩnh vực Môi trường

4

4

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

1

Lĩnh vực Việc làm

8

8

Lĩnh vực Xây dựng

12

12

Lĩnh vực Lao động ngoài nước

1

1

Tổng

63

63