Sở Nội vụ


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Quản lý công chức, viên chức

5

   

5

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

3

   

3

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội

 

7

 

7

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội, chuyên ngành

8

   

8

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện

9

9

 

18

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

8

8

5

21

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tôn giáo

35

   

35

Lĩnh vực Thanh tra ngành nội vụ

2

   

2

Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo

 

8

10

18

Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ Nhà nước

3

   

3

Tổng

73

32

15

120