Sở Tài chính


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2

 

2

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản

1

 

1

Lĩnh vực Giá, Quản lý công sản

30

 

30

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

2

2

Tổng

33

2

35