Sở Khoa học và Công nghệ


Lĩnh vực

Tỉnh

Tổng

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

38

38

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

7

7

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

2

2

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

13

13

Tổng

60

60