Thanh tra tỉnh


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

1

1

3

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

3

3

2

8

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

5

5

4

14

Lĩnh vực Tiếp công dân

1

1

1

3

Tổng

10

10

8

28