Sở Y tế


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Khác

Tổng

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

11

4

   

15

Lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

   

1

3

4

Lĩnh vực Đào tạo

1

     

1

Lĩnh vực Dược phẩm

27

     

27

Lĩnh vực Giám định y khoa

21

   

3

24

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

78

   

8

86

Lĩnh vực Mỹ phẩm

9

     

9

Lĩnh vực Tài chính Y tế

1

   

1

2

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

2

     

2

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

3

     

3

Lĩnh vực Y tế dự phòng

16

   

7

23

Tổng

169

4

1

22

196