Sở Thông tin và Truyền thông


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Báo chí

8

 

8

Lĩnh vực Bưu chính

6

 

6

Lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử

13

 

13

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

1

4

5

Lĩnh vực Xuất bản

14

2

16

Tổng

42

6

48