Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực An toàn lao động

11

1

 

12

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

11

16

8

35

Lĩnh vực Giảm nghèo

   

2

2

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

24

1

 

25

Lĩnh vực Lao động ngoài nước

2

   

2

Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động

8

2

 

10

Lĩnh vực Người có công

29

3

2

34

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

8

3

5

16

Lĩnh vực Thanh tra

2

   

2

Lĩnh vực Trẻ em

   

6

6

Lĩnh vực Việc làm

19

   

19

Tổng

114

26

23

163