Sở Kế hoạch và Đầu tư


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Đấu thầu

9

4

2

15

Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

2

2

2

6

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

5

   

5

Lựa chọn nhà đầu tư

2

2

 

4

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

29

   

29

Cơ quan khác

4

   

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25

   

25

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn

1

   

1

Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn

1

   

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

75

   

75

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

5

   

5

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

62

   

62

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

8

   

8

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

 

5

 

5

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

 

5

 

5

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

 

19

 

19

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

 

19

 

19

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

19

   

19

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

19

   

19

Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

13

   

13

Nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoà

4

   

4

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

9

   

9

Tổng

146

28

2

176