Sở Giao thông Vận tải


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Khác

Tổng

Lĩnh vực Đăng kiểm

1

   

5

6

Lĩnh vực Đường bộ

39

     

39

Lĩnh vực Quản lý Đào tạo- sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe

17

     

17

Lĩnh vực Quản lý đường thủy nội địa

41

   

2

43

Lĩnh vực Quản lý giao thông

12

10

11

 

33

Tổng

110

10

11

7

138