Sở Công thương


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

7

   

7

Lĩnh vực công nghiệp địa phương

1

   

1

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

2

   

2

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

3

4

3

10

Lĩnh vực Dầu khí

3

   

3

Lĩnh vực Điện

10

   

10

Lĩnh vực Giám định thương mại

4

   

4

Lĩnh vực Hóa chất

8

   

8

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

58

9

 

67

Lĩnh vực Năng lượng

1

   

1

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

5

   

5

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

19

   

19

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

4

   

4

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

1

   

1

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

7

   

7

Tổng

133

13

3

149