Sở Tư pháp


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

174

   

174

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (QLHC)

6

6

4

16

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (THADS)

6

4

 

10

Lĩnh vực Chứng thực

 

11

11

22

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

9

9

 

18

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

14

 

2

16

Lĩnh vực Hộ tịch

 

16

17

33

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

1

4

5

Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo

3

   

3

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

2

1

2

5

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

2

2

2

6

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

22

   

22

Lĩnh vực Hòa giải thương mại

13

   

13

Tổng

251

50

42

343