Sở Ngoại vụ


Lĩnh vực

Tỉnh

Tổng

Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế

1

 

1

Lĩnh vực khác

 

1

1

Lĩnh vực Lãnh sự

3

 

3

Tổng

4

1

5