Tổng hợp ban hành quyết định Kết quả KS.TTHC thị xã Kết quả KS.TTHC xã, phường Thực hiện nội dung báo cáo