Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Giáo dục và Đào tạo


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)