Thủ tục hành chính cấp xã của Văn phòng UBND tỉnh


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Dân tộc

 

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số