Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

Lĩnh vực Văn hóa

 

2

Công nhận gia đình văn hóa

 

3

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản