Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Xây dựng


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Nhà ở

 

1

Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ

 

2

Cấp lại, chỉnh sửa số nhà